Dokumenty:

1. Polityka prywatności

2. Klauzula RODO

Regulamin świadczenia teleporad twoilekarze.com

 

§ 1. Definicje

 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. SCI4BIZ – Praktyka Lekarska SCI4BIZ, 60-684 Poznań, Zygmunta Starego 14/86, REGON

634612005 NIP 7792022847, zarejestrowana pod numerem 000000201208 w Rejestrze

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wielkopolską Izbę Lekarską.

2. Pacjent – osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w SCI4BIZ w ramach Teleporady;

3. Regulamin – niniejszy regulamin;

4. Lekarz – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w imieniu i na rzecz SCI4BIZ;

5. Teleporada – usługa medyczna udzielona przez lekarza SCI4BIZ za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, w tym w szczególności połączenia telefonicznego, czatu online, połączenia video, komunikatora;

6. Biopsja – usługa medyczna udzielona przez lekarza SCI4BIZ w warunkach gabinetu stacjonarnego

7. Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady;

 

§ 2. Usługi

 

 1. Teleporady udzielane są w ramach następujących usług:

1)     Przygotowanie do zabiegu biopsji cienkoigłowej

2)     Konsultacja po zabiegu biopsji cienkoigłowej

3)     Wystawienie e-recepty na antykoncepcję awaryjną – usługa świadczona nieodpłatnie;

4)     „Wizyta zawieszona” – wykupienie konsultacji z e-receptą na antykoncepcję awaryjną dla osoby trzeciej, która dzięki temu może skorzystać z usługi za darmo

2.     Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności zebranie informacji do ankiety medycznej, wystawienie e-recepty oraz ewentualnie zwolnienia lekarskiego.

3. W ramach Teleporady nie mogą być udzielone następujące świadczenia:

 • Nie świadczymy usług osobom małoletnim, nawet pozostającym pod opieką opiekuna prawnego Pacjenta;

 • Nie świadczymy usług osobom ubezwłasnowolnionym, nawet pozostającym pod opieką opiekuna prawnego Pacjenta;

 • Nie przepisujemy leków wymagających osobistego badania przedmiotowego Pacjenta;

 • Nie wystawiamy recept na leki nasenne (zopiklon, zolpidem, zaleplon, itp.) oraz leków na recepty „Rpw.”

4. Teleporady nie są skierowane do osób w stanie zagrożenia życia. W przypadku pojawienia się duszności, bólu w klatce piersiowej, silnego bólu brzucha/głowy nieprzemijającego po lekach dostępnych bez recepty, w przypadku utraty przytomności – należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (numer telefonu 999 lub 112) lub niezwłocznie zgłosić się na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy

5. Teleporady z zakresu e-recepty na antykoncepcję awaryjną świadczone są nieodpłatnie. Pacjent może skorzystać z „wizyty zawieszonej” opłaconej przez inną osobę.

6. Warunkiem korzystania z Teleporad jest:

 • rejestracja Pacjenta przez podanie Imienia, Nazwiska, danych kontaktowych z akceptacją postanowień Regulaminu;

 • opłacenie usługi, poza usługą e-recepty na antykoncepcję awaryjną.

 • Teleporady świadczone są w godzinach 8:00 – 21:00, w wyjątkowych przypadkach do 23:00.

7. Po wypełnieniu formularza i dokonaniu opłaty Lekarz skontaktuje się z Pacjentem zazwyczaj do 60 minut, w wyjątkowych przypadkach do godziny 23:00 danego dnia.

8. Zabiegi biopsji cienkoigłowej świadczone są w warunkach gabinetu stacjonarnego po uprzednim umówieniu terminu. Płatność za zabieg pobierana jest po zabiegu.

9. Udzielenie Teleporady wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

 • Dostęp do urządzenia z możliwością połączenia z Internetem przez przeglądarkę internetową.

 • Posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 • Posiadanie telefonu komórkowego z aktywną kartą SIM.

 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

 • Dostęp do swojego Internetowego Konta Pacjenta na portalu pacjent.gov.pl.

 

§ 3. Rejestracja

 

 1. Rejestracji Pacjenta można dokonać:

 2. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane:

  • imię i nazwisko;

  • numer telefonu;

  • adres e-mail;

  • krótki opis problemu i oczekiwań Pacjenta

3.     W trakcie rejestracji Pacjent powinien wskazać datę, godzinę oraz formę Teleporady. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

4.     Podjęcie kontaktu (przez e-mail, telefon, wideorozmowę) z Pacjentem przez Lekarza SCI4BIZ oznacza rozpoczęcie realizacji Umowy. W przypadku, gdy dokończenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań) o czym informuje Pacjenta Lekarz SCI4BIZ (telefoniczne, przez e-mail lub czat). Pacjent zobowiązany jest przekazać w/w na wezwanie niezwłocznie Lekarzowi. W tym celu Pacjent przesyła wskazaną dokumentację w formie skanu na adres mailowy: konsultacje@twoilekarze.com. Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

 

§ 4. Płatności

 

1.     Płatność za Teleporadę następuje przed wykonaniem usługi, w jednej z następujących form płatności:

- płatność przez link przesłany na adres e-mail lub SMS na numer telefonu – dane podane przez pacjenta przy rejestracji

- płatność za pośrednictwem platformy Przelewy24 – (dotyczy usługi „wizyta zawieszona”)

- płatność za pośrednictwem platformy VivaWallet

2.     Brak płatności przed rozpoczęciem Teleporady stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.

3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu Usługi jest faktura. Aby otrzymać fakturę, klient musi wyrazić żądanie podczas dokonywania zakupu Usługi oraz wskazać wszystkie dane wymagane do faktury, w tym numer NIP. Faktura przesyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta.

 

§ 5. Prawo do rezygnacji

 

1.     Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady najpóźniej do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia SCI4BIZ telefonicznie (nr tel. 514718615) lub pocztą elektroniczną (na adres konsultacje@twoilekarze.com).

2.     W przypadku rezygnacji z Teleporady po dokonaniu zapłaty za usługę, Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

3.     W przypadku, gdy udzielenie Teleporady nie będzie możliwe SCI4BIZ zwróci Pacjentowi wpłaconą kwotę.

4.     W przypadku, gdy udzielenie Teleporady w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, SCI4BIZ niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi. W takim przypadku Pacjentowi przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

5.     Pacjentowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w momencie rozpoczęcia realizacji umowy przez Lekarza SCI4BIZ.

 

§ 6. Sposób realizacji Usługi

 

1.     Teleporada jest udzielana w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 3. Zmiana terminu lub formy udzielenia Teleporady możliwa jest do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów wskazanych w § 3 ust. 1.

2.     W celu wykonania usługi, Lekarz kontaktuje się z Pacjentem w formie telefonicznej lub poprzez email lub wideorozmowę. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.

3.     Lekarz weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie rejestracji. W przypadku usług zakwalifikowanych prawnie w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjent jest zobowiązany przedstawić, najpóźniej na wezwanie Lekarza, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w sposób określony przez Lekarza.

4.     Czas trwania Teleporady wynosi 15 minut. W uzasadnionych przypadkach lekarz może przedłużyć czas jej trwania.

5.     Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy udzielenia Teleporady lub zaprzestania dalszego jej udzielania.

6.     SCI4BIZ nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez pacjenta.

 • Pacjent zobowiązuje się podać wszystkie dane potrzebna do realizacji Usługi zgodnie z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 • Pacjent zobowiązuje się podać objawy chorobowe zgodnie z prawdą. Jest świadomy, że wprowadzając lekarza w błąd lub nie informując o wszystkich objawach może doprowadzić do sytuacji, w której może dojść do narażenie jego zdrowia a nawet życia.

 

§ 7. Reklamacje

 

1. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres 60-684 Poznań, os. Zygmunta Starego 14/86, lub na adres poczty elektronicznej konsultacje@twoilekarze.com.

2. Reklamację rozpoznaje się w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

 

§ 8. Klauzula informacyjna

 

 1. Zakres przetwarzania danych Pacjenta jest określony w Polityce Prywatności i informacji RODO – dostępne na stronach internetowych twoilekarze.com.

 

§ 9. Inne

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu o czym poinformuje Użytkowników w postaci informacji w obrębie serwisu www.twoilekarze.com. Zmiany w Regulaminie nie będą dotyczyć Usług rozpoczętych przed wprowadzeniem zmiany.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 luty 2022.