Przemoc a badanie lekarskie

Prawidłowa obdukcja - badanie lekarskie powinna zawierać opinię co do następujących punktów:

  • jakich obrażeń doznał pokrzywdzony w wyniku zdarzenia;

  • jaki był mechanizm powstania tych obrażeń;

  • czy obrażenia stwierdzone u pokrzywdzonego powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający dłużej niż siedem dni, czy też stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art. 156 par. 1 ustawy z Kodeks karny, a jeżeli tak, to jaka jest jego postać.


Przykładowa obdukcją może wyglądać następująco:
Obdukcją lekarska jest odpłatna, ale...


Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy (fragment poniżej) - za badanie ofiary przemocy w rodzinie zapłaci NFZ. Wydawanie tych zaświadczeń przez lekarza rodzinnego mieści się w katalogu orzeczeń objętych obowiązkiem świadczeniodawcy w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnegoArt. 3. [Pomoc należna osobie dotkniętej przemocą]

1. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; 2) interwencji kryzysowej i wsparcia; 3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; 4) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; 6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, uwzględniając przydatność zaświadczenia dla ochrony prawnej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie